Serveis

Prejectes
 • Insonorització de locals
 • Insonorització industrial
 • Condicionament acústic de sales
 • Sonorització
 • Impacte acústic mediambiental
 • Compliment del DB-HR

Mesures 'in situ'
 • Aïllament al soroll aeri
 • Aïllament al soroll d'impacte
 • Activitats, llicències, denúncies
 • Vibracions
 • Impacte acústic mediambiental
 • Diagnosi de Sales: Temps de Reverberació, Intel·ligibilitat, Definició, Claredat, Resposta en freqüència

Mesuraments 'laboratori'
 • Absorció acústica de materials mitjançant tub d'impedància
 • Anàlisi vibracional de materials mitjançant martell d'impacte

Assessorament i assistència en obra
 • Control i seguiment d'obres
 • Consultoria acústica
 • acustica aereopuertos
 • acustica aereopuertos

Equipament

Equipo de medida
 • Sonòmetre-analitzador en temps real Brüel & Kjaer 2250
 • Sonòmetre-analitzador en temps real RION NA-27
 • Sonòmetre-analitzador en temps real CESVA SC-30
 • Calibrador sonor Brüel & Kjaer 4231
 • Calibrador sonor AKSUD 5113
 • Sistema d'adquisició de dades bicanal SYMPHONIE de 01dB
 • Tub d'impedància ACUPRO de SPECTRONICS
 • Acceleròmetre ENDVECO 72544A
 • Martell d'impacte PCB 086C03
 • Mesurador de vibració SVAN 912 A de 01dB
 • Kit exterior per sonòmetre CESVA TK1000
 • Font sonora omnidireccional BRÜEL & KJAER 4296
 • Font generadora d'impactes estandarditzada BRÜEL & KJAER 3207
 • Material accessori: micròfons de mesurament, bateries, programes de gestió associat...

Software
 • Programari ACOUSTIC CALCULUS: càlcul d'aïllaments (parets simples, dobles i triples), càlcul de pantalles, silenciadors ...
 • Programari INSUL de MARSHALL DAY: càlcul d'aïllaments de parets simples i dobles
 • Programari ACOUSTIC SALES: Simulador acústic mitjançant model en 3D de sales i recintes
 • Programari ODEON: Simulador acústic mitjançant model en 3D de sales i recintes
 • Programari Epidaure: Simulador acústic mitjançant model en 3D de sales i recintes
 • Programari CadnaA datakustik: programari de predicció acústica del soroll generat per tràfic i industrial
 • Programari EASE: Simulador electro-acústic mitjançant model en 3D de sales i recintes

 • acustica aereopuertos
 • acustica aereopuertos
Facebook Twitter Inici