Anàlisi

Estació Autobusos Manresa

ANÀLISI DE SOROLLS I PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS DE MANRESA

Estudi acústic per definir les mesures correctives necessàries per tal de minimitzar l'impacte acústic de l'activitat de l'Estació d'Autobusos de Manresa vs habitatges veïns.


Realització de mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny, en tres punts de mesurament (exteriors), propers als habitatges potencialment més afectades.


Registre sonomètric dels nivells de soroll cada segon, en nivell global (dBA) i en bandes freqüencials de 1/3 d'octava. Avaluació de la existència de components tonals, impulsius i de baixa freqüència en els nivells de soroll mesurats.


Càlcul dels nivells d'immissió de sonora produïts per les diferents fonts de soroll de l'Estació d'Autobusos de Manresa sobre els edificis del seu entorn, mitjançant el programari de simulació CADNAA (programa que respon als estàndards de càlcul establerts per les diferents normes ISO en referència a la predicció de nivells sonors).


Elaboració d'un model de càlcul de base, referent a l'estat actual per tal de contrastar els resultats obtinguts per simulació en relació als resultats reals mesurats i verificar la fiabilitat del sistema de càlcul en aquest cas i sota les condicions considerades.


Desenvolupar les conseqüents simulacions considerant la implantació de diferents tipologies de pantalles acústiques per determinar la solució més adequada per minimitzar l'impacte acústic de l'estació.


Oficines Adgency

ESTUDI ACÚSTIC DE DIFERENTS ESPAIS DE TREBALL de les oficines de ADGENGY AL WTC DE BARCELONA

Estudi acústic per avaluar la problemàtica existent (manca de confort acústic, que dificulta el treball i la comunicació entre treballadors) en diferents espais de treball de les oficines de Adgengy al WTC, a través dels resultats obtinguts de mesuraments acústics 'in-situ '. Mesures correctores per tal d'adaptar els espais estudiats d'acord amb els criteris de confort acústic que corresponen segons les característiques i usos d'aquests espais.


Realitzar els mesuraments exhaustives "in situ" sobre el terreny amb el programa WinMLS (temps de reverberaciónn en bandes freqüencials de 1/1 vuitena dels 3 espais analitzats amb diferents posicions de la font sonora emissora i del micròfon receptor, utilitzant soroll d'escombrat freqüencial , de 125-4000 Hz. Determinació dels temps de reverberaciónn mitjana de cada recinte) i avaluar els resultats obtinguts.


Desenvolupar mesures correctives per minimitzar les deficiències que dificulten el treball en les zones estudiades.


Calcular (en laboratori propi) el coeficient d'absorció del material a col·locar proposat, mitjançant Tub d'impedància (Tub de Kundt) per estudiar la idoneïtat d'ús al recinte analitzat.


Realitzar els mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny amb el programa WinMLS, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar la millora.


Fàbrica Akzonobel

ANÀLISI DE SOROLLS I PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES DE LA FÀBRICA AKZONOBEL A VALLIRANA

Estudi acústic per definir les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar l'impacte acústic de l'activitat de les instal·lacions de la fàbrica AkzoNobel sobre les fàbriques i habitatges veïns.


Estudi de la normativa aplicable en el cas estudiat, per conèixer la situació actual i l'objectiu a complir.


Realització de mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny per caracteritzar els principals focus emissors.


Realització de mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny, en nou punts de mesurament (exteriors), a prop de les fàbriques i habitatges potencialment més afectades.


Registre sonomètric dels nivells de soroll cada segon, en nivell global (dBA) i en bandes freqüencials de 1/3 d'octava.


Evaluació de la existència de components tonals, impulsius i de baixa freqüència en els nivells de soroll mesurats.


Càlcul dels nivells d'immissió sonora produïts pels diferents fonts de soroll de la Fàbrica AkzoNobel sobre els edificis del seu entorn, mitjançant el programari de simulació CADNAA (programa que respon als estàndards de càlcul establerts per les diferents normes ISO en referència a la predicció de nivells sonors).


Elaboració d'un model de càlcul de base referent a l'estat actual per contrastar els resultats obtinguts per simulació amb relació als resultats reals mesurats i verificar la fiabilitat del sistema de càlcul en aquest cas i sota les condicions considerades.


Formular mesures correctives per minimitzar els problemes detectats.


Desenvolupar les conseqüents simulacions considerant la implantació de diferents tipologies de pantalles / silenciosos acústics per a determinar la solució més adequada per minimitzar l'impacte acústic de la fàbrica.


Realització de mesuraments exhaustives "in situ" sobre el terreny per comprovar la idoneïtat de les propostes realitzades.


Restaurant & Club Dime

ESTUDI ACÚSTIC DELS DIFERENTS ESPAIS DEL RESTAURANT & CLUB DIME DE BARCELONA

Estudi acústic per avaluar la problemàtica existent (aïllament necessari per desenvolupar l'activitat concreta) en diferents espais del local, a través dels resultats obtinguts de mesuraments acústics 'in-situ'. Mesures correctores per adaptar els espais estudiats d'acord amb els criteris de confort acústic i aïllament que correspon segons les característiques i usos d'aquests espais.


Realitzar els mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny per determinar l'aïllament acústic actual del local, respecte l'exterior i respecte els receptors sensibles propera del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, el mesurament del nivell del so per terços d'octava (tant en l'emissió com en els receptors), el mesurament del soroll ambient i el mesurament del Temps de Reverberació.


Detectar les instal·lacions del local i de l'activitat que puguin ser potencialment sorolloses i definir mesures per atenuar de manera suficient l'impacte acústic que poguessin provocar.


Execució d'una sèrie de solucions acústiques a diferents nivells, en menor mesura en planta baixa, i de manera més contundent i integral a la planta soterrani, que és on els nivells d'emissió sonora resultaran superiors.


Realitzar les mesures exhaustives 'in situ' sobre el terreny per determinar, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar la millora de l'aïllament acústic del local, respecte l'exterior i respecte els receptors sensibles propera del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, el mesurament del nivell del so per terços d'octava (tant en l'emissió com en els receptors), el mesurament del soroll ambient i el mesurament del Temps de Reverberació.


Parcs Eòlics Alt Empordà

ESTUDI ACÚSTIC DE L'IMPACTE ACÚSTIC DE LA IMPLANTACIÓ DE DIVERSOS PARCS EÒLICS A LA ZONA DE 'L'EMPORDÀ' A GIRONA

Estudi acústic per avaluar l'impacte del conjunt de cinc Parcs Eòlics a la zona de 'l'Empordà' (la Jonquera, Cantallops, Espolla, Capmany i Sant Climent) sobre el territori, d'acord amb les directrius previstes per la Llei 16/2002 , de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica i modificacions establertes per la normativa aprovada pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica.


Descripció acústica del territori, que inclou tant la interpretació de la zonificació acústica del mateix en base a les descripcions del medi establertes pel Decret 176/2009, de 10 de novembre i pel Reglament de la Llei 16/2002.


Mesuraments acústics dels nivells de soroll ambiental, fetes 'in situ' sobre el terreny, que avalin els criteris utilitzats a l'hora de definir la zonificació acústica del territori.


Càlcul dels nivells d'immissió sonora produïts per les diferents fonts de soroll dels Parcs Eòlics sobre el seu entorn, mitjançant el programari de simulació CADNAA (programa que respon als estàndards de càlcul establerts per les diferents normes ISO en referència a la predicció de nivells sonors).


Restaurant Alta Galícia

ESTUDI ACÚSTIC DELS DIFERENTS ESPAIS DEL RESTAURANT & GINTONERIA ALTA GALÍCIA DE BARCELONA

Estudi acústic per avaluar la problemàtica existent (aïllament necessari per desenvolupar l'activitat concreta) en diferents espais del local, a través dels resultats obtinguts de Mesures acústiques 'in-situ'. Mesures correctores per adaptar els espais estudiats d'acord amb els criteris de confort acústic i aïllament que correspon segons les característiques i usos d'aquests espais.


Realitzar els mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny per determinar l'aïllament acústic actual del local, respecte l'exterior i respecte els receptors sensibles propera del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, el mesurament del nivell del so per terços d'octava (tant en l'emissió com en els receptors), el mesurament del soroll ambient i el mesurament del Temps de Reverberació.


Detectar les instal·lacions del local i de l'activitat que puguin ser potencialment sorolloses i definir mesures per atenuar de manera suficient l'impacte acústic que poguessin provocar.


Execució d'una sèrie de solucions acústiques a diferents nivells.


Realitzar els mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny per determinar, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar la millora. Del aïllament acústic del local, respecte l'exterior i respecte els receptors sensibles propera del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, el mesurament del nivell de so per terços d'octava (tant en l'emissió com en els receptors), el mesurament del soroll ambient i el mesurament del Temps de Reverberació.


Estudi Producció Musical

ESTUDI ACÚSTIC PER AÏLLAR I CONDICIONAR ACÚSTICAMENT UNA SALA DE PRODUCCIÓ MUSICAL DE BARCELONA

Estudi acústic per avaluar l'impacte d'una futura Sala de Producció musical situada en un edifici, i adaptar l'espai estudiat d'acord amb els criteris de confort acústic i aïllament que correspon segons les característiques i usos d'aquest espai.


Detectar les instal·lacions del local i de l'activitat que puguin ser potencialment sorolloses i definir mesures per atenuar de manera suficient l'impacte acústic que poguessin provocar.


Realitzar l'estudi de les necessitats específiques d'un espai tan peculiar com un estudi de gravació / producció musical, on l'acústica és tan important.


Execució d'una sèrie de solucions acústiques a diferents nivells.


Realitzar els mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny per determinar, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar la millora. De l'aïllament acústic del local, respecte l'exterior i respecte els receptors sensibles propera del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, el mesurament del nivell de so per terços d'octava (tant en l'emissió com en els receptors), el mesurament del soroll ambient i el mesurament del Temps de Reverberació.


Realitzar els mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny per determinar, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar la qualitat i confort acústic a l'interior de l'espai, perfectament adequat per a realitzar la gravació / producció musical.


Discoteca Space Ibiza

ESTUDI ACÚSTIC DE DIFERENTS ESPAIS DE LA DISCOTECA SPACE D'EIVISSA

En diferents etapes s'han realitzat estudis acústics en diferents espais i zones de la famosa discoteca per adaptar-la a les necessitats i exigències en contínua evolució.


Destaquem els següents treballs:


Estudi acústic de tancament de la terrassa principal de la discoteca per fer-la compatible amb l'entorn i veïnat existent.

Es van realitzar mesuraments acústics 'in situ' per quantificar l'aïllament al soroll aeri i immissió sonora de l'activitat versus habitatges i hotels propers. Posteriorment es van processar les dades contrastant-los amb les exigències - normatives, i es van definir mesures correctores, previsions de resultats a obtenir i detalls constructius, per tal de realitzar el tancament i reduir la immissió sonora i complir la normativa vigent.

Estudi acústic per millorar el condicionament acústic de l'espai principal de l'SPACE.

Es van realitzar mesuraments acústics del Temps de Reverberació de la sala, mitjançant analitzador tipus 1 Brüel & Kjaer i es contrastaran amb els criteris acústics existents. Posteriorment es van definir un seguit de mesures correctores, per adequar el confort acústic a les necessitats d'àudio amb alt rendiment i gran afluència de gent.


Club-Sala De Festes Marula

PROJECTE ACÚSTIC DEL CLUB-SALA FESTES MARULA DE BARCELONA

La sala està ubicada al cor de Barcelona, als baixos d'un edifici d'habitatges habitat. La sala funciona diàriament i combina sessions de D.J. amb actuacions en directe.


Es van realitzar els següents treballs:


Estudi acústic per avaluar la problemàtica existent (aïllament necessari per desenvolupar l'activitat de discoteca), a través dels resultats obtinguts de mesuraments acústics 'in-situ'. Mesures correctores per adaptar la sala d'acord amb els criteris de confort acústic i aïllament que correspon segons les característiques i usos d'aquest espai.


Realitzar els mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny per a determinar l'aïllament acústic actual del local, respecte a l'exterior i respecte els receptors sensibles propera del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, la mesura del nivell del so per terços d'octava (tant en l'emissió com en els receptors), el mesurament del soroll ambient i el mesurament del Temps de Reverberació.


Detectar les instal·lacions del local i de l'activitat que puguin ser potencialment sorolloses i definir mesures per atenuar de manera suficient l'impacte acústic que poguessin provocar. Disseny de silenciadors a mida per al sistema de ventilació.


Execució d'una sèrie de solucions acústiques integrals i d'alt rendiment.


Realitzar els mesuraments exhaustives 'in situ' sobre el terreny per determinar, un cop realitzades les solucions proposades, i comprovar la millora de l'aïllament acústic del local, respecte l'exterior i respecte els receptors sensibles propera del mateix edifici, a partir de la generació de soroll Rosa, la mesura del nivell de so per terços d'octava (tant en l'emissió com en els receptors), la mesura del soroll ambient i el mesurament del Temps de Reverberació.


Forn De Pa I Degustació Granier

CONTROLS ACÚSTICS I ASSESSORAMENT EN FORNS DE PA I DEGUSTACIÓ GRANIER

En nombrosos forns de pa i degustació GRANIER s'han fet controls acústics i assessorament per a la millora de les prestacions en l'aïllament i reducció sonora, tant per a l'obtenció de la llicència d'activitat com per a esmenar i comprovar deficiències posteriors.


Entre els controls acústics realitzats de forma més habitual destaquem els següents:


  • Mesura de la immissió sonora produïda per l'activitat en funcionament versus habitatges veïns i exterior activitat seguint els protocols establerts per les Ordenances municipals.
  • Mesura 'in situ' l'aïllament acústic al soroll aeri segons norma ISO 140-4: 1999.
  • Mesura 'in situ' l'aïllament al soroll d'impacte segons norma ISO 140-7: 1999.

Supermercats DIA

CONTROLS ACÚSTICS I ASSESSORAMENT A SUPERMERCATS DIA

En nombrosos supermercats DIA s'han fet controls acústics i assessorament per a la millora de les prestacions en l'aïllament i reducció sonora, tant per a l'obtenció de la llicència d'activitat com per a esmenar i comprovar deficiències posteriors.


S'ha tractat de forma especial les operacions de càrrega-descàrrega de mercaderies, així com la sala de màquines on s'ubiquen les instal·lacions de ventilació i frigorífiques.


Entre els controls acústics realitzats de forma més habitual destaquem els següents:


  • Mesura de la immissió sonora produïda per l'activitat en funcionament versus habitatges veïns i exterior activitat seguint els protocols establerts per les Ordenances municipals.
  • Mesura 'in situ' l'aïllament acústic al soroll aeri segons norma ISO 140-4:1999.
  • Mesura 'in situ' l'aïllament al soroll d'impacte segons norma ISO 140-7:1999.

Central Hidroelèctrica En Seira (Osca)

ANÀLISI DE SOROLLS I PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA SITUADA A SEIRA

Estudi acústic per definir les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar l'impacte acústic de l'activitat de la Central Hidroelèctrica vs habitatges veïns i garantir compliment de la normativa vigent.


Realització de mesuraments exhaustives "in situ" sobre el terreny, en diversos punts de mesura interiors (per caracteritzar focus emissors de soroll), i exteriors, propers als habitatges potencialment més afectats.


Registre sonomètric dels nivells de soroll cada segon, el nivell global (dBA) i en bandes freqüencials de 1/3 d'octava.


Evaluación de la existencia de componentes tonales, impulsivos y de baja frecuencia en los niveles de ruido medidos.


Definició de mesures correctores, amb detalls constructius. Previsió de reduccions sonores mitjançant programari de predicció acústica.


Assistència als industrials que van implementar les mesures correctores descrites en projecte.


Mesures 'in situ' de verificació per comprovar l'eficàcia de les mesures correctores i contrastar-lo amb normatives vigents.


Emissió d'informe certificant tot el procés.


Recinte Històric Hospital De Sant Pau. Pavelló De Sant Leopold. Barcelona.

CONTROL DE L'REVERBERACIÓ A DIVERSOS ESPAIS DEL PAVELLÓ DE SANT LEOPOLDO, DEL RECINTE HISTÒRIC DE L'HOSPITAL DE SANT PAU DE BARCELONA

En diversos espais del Pavelló de Sant Leopold, s'han dissenyat uns panells acústics per controlar l'excés del temps de reverberació i la manca d'intel·ligibilitat.


Els espais pertanyen a un recinte històric de gran interès patrimonial i per tant amb moltes limitacions estètiques i de zones a actuar. L'ús dels espais és administratiu i com sales de reunió.


La nostra gran experiència i saber fer, ens ha permès desenvolupar uns panells acústics fets a mida per aquest projecte, que uneixen eficàcia acústica i alta estètica.


Un cop instal·lats aquests panells acústics, l'usuari del pavelló ha pogut desenvolupar l'ús d'aquests espais, alhora que gaudeix d'un edifici històric, sense que la seva essència hagi variat.Facebook Twitter Inici

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al correcte funcionament de la pàgina web, i si ens dóna el seu consentiment,
també farem servir galetes per recopilar dades de les seves visites per obtenir estadístiques agregades per millorar els nostres serveis.